Statut

Statut Fundacji „Przyjaciół Pałacu Brühla”
z dn. 5 grudnia 2008 roku


ROZDZIAŁ  I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA “Przyjaciół Pałacu Brühla ”, zwana w treści statutu “Fundacją“ ustanowiona przez Fundatora: Wiktora Korczaka aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Katarzyna Kłudka – Giejbo przy ul. Kosynierów Gdyńskich 107/2 w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 5 grudnia 2008 roku , działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( jedn. tekst: Dz. U, 1991r, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest Gorzów Wielkopolski.

2. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczypospolita Polska.

3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły honorowe, nagrody i wyróżnienia oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. O przyznaniu odznaki, tytułu honorowego, nagrody lub wyróżnienia decyduje Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ  II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACI CELÓW

§6

1. Naczelnym celem Fundacji jest ochrona i restauracja obiektów historycznych, zabytkowych założeń parkowych, dóbr kultury,działalność kulturalna, zapobiegająca niszczeniu zabytków kultury materialnej oraz propagowanie ochrony dziedzictwa narodowego i historii.
2. Dodatkową działalnością Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, wspieranie lokalnego społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży, będącej w trudnej sytuacji życiowej, popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących ich wszechstronnemu rozwojowi, wspieranie młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy i życia - integracja  europejska, rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.

§7

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1/Gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony zabytków;
2/Wspieranie przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji służących rewaloryzacji i ochronie zabytków,
3/Pomoc finansową i rzeczową dla administrujących zabytkami i dobrami kultury, w tym wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe, popieranie przedsiębiorczości prywatnej ukierunkowanej na rewaloryzację i ochronę zabytków,
4/Skupianie wokół celów Fundacji twórców, artystów, uczonych i działaczy w kraju i zagranicą oraz udzielanie im pomocy w aktywizowaniu do działań na rzecz ochrony zabytków i promocji kultury i tradycji polskiej;
5/Współpracę z wydziałami polskich wyższych uczelni zainteresowanymi tą problematyką oraz z polskimi instytucjami pełniącymi opiekę nad zabytkami;
6/Włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków, poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą światową;
7/Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
8/Prowadzenie działalności charytatywnej, promocję i organizację wolontariatu,
9/Wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji;
10/Prowadzenie działań innowacyjnych oraz tworzenie sieci współpracy i konsolidacji środowiska na rzecz promocji regionu lubuskiego, promocji kultury i turystyki.

§8
1.Realizując zadania statutowe – Fundacja współpracuje z organami administracji państwowej, z organami samorządów terytorialnych, ze służbami konserwatorskimi, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno – oświatowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą wspierać cele Fundacji.

2. Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, które prowadzą działalność zbieżną z celami Fundacji.
3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może współpracować z podmiotami zagranicznymi.
4. Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą biura inne placówki realizujące jej cele statutowe.

§9
1. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza ustawą o fundacjach i niniejszym statutem.

ROZDZIAŁ III
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§10

Organami fundacji są:z
1.    Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2.    Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§11

W skład Zarządu nie mogą wchodzić członkowie rady.

§12
1. Rada składa się z co najmniej 3 członków.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje Rada.
3. Rada może podjąć uchwałę o włączeniu do swojego składu osób fizycznych lub przedstawicieli osób prawnych, których udział w Radzie uzna ze względu na dokonane na rzecz Fundacji przysporzenie majątkowe, lub z innych przyczyn jako korzystne dla realizacji celów statutowych Fundacji.
4. Posiedzenia Rady są protokołowane.
5. Rada zbiera się każdorazowo i niezwłocznie na wniosek każdego z jej członków lub na umotywowany wniosek Zarządu, nie rzadziej niż jeden raz na rok.
6. Jeżeli sytuacja finansowa na to pozwala, Członkom Rady lub ich pełnomocnikom wypłaca się symboliczne  wynagrodzenie za udział w posiedzeniu.

§13
Do kompetencji Rady należy:
1/ wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
2/ podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia,
3/ określanie składu, struktury, organizacji Zarządu,
4/ dokonywanie zmian w składzie Zarządu,
5/ powoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa,
6/ zmiana rodzajów działalności gospodarczej,
7/ zatwierdzanie uchwały Zarządu o likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu jej majątku
8/ udzielanie wiążących zaleceń Zarządowi,
9/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji i sprawozdań finansowych za rok ubiegły oraz podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu o podziale zysku albo pokryciu straty,
10/ kontrolowanie pracy Zarządu.

§14

1. Zarząd powoływany jest przez Radę.
2. Składa się z 1 do 3 osób.
3. Pracami zarządu kieruje jego Prezes.
 
§15
Członkostwo Zarządu ustaje wraz z:
1/ chwilą śmierci
2/ na skutek odwołania.

§16
Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
1/ złożenia rezygnacji
2/ istotnego naruszenia postanowień statutu
3/ nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu
4/ w każdym innym przypadku - po podjęciu uchwały przez Radę Fundacji.

§17
1. Fundacją administruje – Prezes Fundacji.
2. Prezesem Fundacji jest Prezes Zarządu.
3. Prezes Fundacji w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do jej pracowników jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

§18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Na żądanie Przewodniczącego Rady Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać jego posiedzenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania żądania.
3. O posiedzeniu Zarządu pisemnie powiadamiani są członkowie Rady.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów.
5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§19
1. Zarząd z zastrzeżeniem kompetencji Rady, kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności kieruje i prowadzi statutową działalność społeczną, gospodarczą i zarządza majątkiem Fundacji.
2. Do zadań Zarządu należy:
1/ wykonywanie uchwał Rady i składanie jej sprawozdań ze swej działalności,
2/ bieżące kierowanie działalnością, zgodnie z jej celem, statutem i obowiązującymi przepisami prawa,
3/ reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
3. Zarząd przyjmuje uchwały o przeznaczeniu dochodów Fundacji, w tym o przeznaczeniu określonej części dochodów z działalności gospodarczej na działalność statutową i przedkłada je do zatwierdzenia Radzie Fundacji.
4. W ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Zarządu, poszczególnymi sprawami lub grupami spraw związanych z działalnością Fundacji zajmują się poszczególni członkowie Zarządu lub jego Prezes.

§20
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Członkowie Zarządu jednoosobowo, gdy wartość zobowiązania nie przekracza kwoty 20.000,00 zł . Przy zaciąganiu zobowiązań powyżej kwoty 20.000,00 zł oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch Członków Zarządu łącznie.

§21
1. Obsługa Rady i Zarządu należy do Biura Fundacji.
2. Biuro Fundacji podporządkowane jest Prezesowi Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI

§22
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 5.000 złotych (pięć tysięcy złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

2.Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1.000 ( jednego tysiąca złotych).

3.Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności  pochodzą z:
1/ funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
2/darowizn, subwencji, spadków krajowych i zagranicznych,
3/ dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
4/ dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
5/odsetek i depozytów bankowych,
6/dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
7/ dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Fundacja może zawierać z instytucjami /podmiotami/ krajowymi i zagranicznymi umowy o zarządzanie i administrowanie funduszami pieniężnymi, przedsiębiorstwami oraz innymi prawami majątkowymi.
§23
Fundacja może tworzyć fundusze gwarancyjne i inne fundusze celowe służące realizacji zadań Fundacji.
§24
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§25
Zbycie lub obciążenie nieruchomości, zbycie lub obciążenie innych składników majątku trwałego Fundacji oraz zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej kwoty 100.000 zł wymaga uprzedniej zgody Rady wyrażonej w formie uchwały.

§26
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1/udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2/przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
4/zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.ROZDZIAŁ V
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

§27
Dla realizacji swych celów statutowych Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju i za granicą.
§28
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§29
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:
1/ działalność wydawnicza,
2/ działalność handlowa,
3/ działalność szkoleniowa,
4/ działalność transportowa,
5/ budownictwo,
6/ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności  gospodarczej i zarządzania,
7/ obsługa nieruchomości,
8/ działalność związana z kulturą,
9/ działalność związana z organizacją konferencji, sympozjów, wystaw, koncertów,
10/ pozostała działalność usługowa
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona:
1/ przez samą Fundację.
2/ za pośrednictwem utworzonych przez nią samodzielnych jednostek gospodarczych
3/ poprzez udział w korporacjach gospodarczych zarówno krajowych jak również zagranicznych

§30

W sprawach rachunkowości i ewidencji Fundacja stosuje odpowiednie przepisy prawa.

§ 31
Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 32
Zmian w statucie fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA  FUNDACJI

§ 33
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie o fundacjach podejmuje Zarząd Fundacji a zatwierdza Rada.
2.Jeżeli w uchwale o której mowa w ust. 1 nie powołano likwidatorów, likwidację przeprowadza Zarząd.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra do spraw kultury

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 35
Fundacja składa Ministrowi właściwemu ds. kultury i dziedzictwa narodowego coroczne,sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.


                           

                                Fundator
                       
                                  Wiktor   Korczak