Działalność

Naczelnym celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. To przede wszystkim ochrona i restauracja obiektów historycznych, zabytkowych założeń parkowych, dóbr kultury,działalność kulturalna, zapobiegająca niszczeniu zabytków kultury materialnej oraz propagowanie ochrony dziedzictwa narodowego i międzynarodowego. 

Dodatkową działalnością Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, wspieranie lokalnego społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży, będącej w trudnej sytuacji życiowej, popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących ich wszechstronnemu rozwojowi, wspieranie młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy i życia - integracja  europejska, rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

  • gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony zabytków;
  • wspieranie przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji służących rewaloryzacji i ochronie zabytków,
  • pomoc finansową i rzeczową dla administrujących zabytkami i dobrami kultury, w tym wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe, popieranie przedsiębiorczości prywatnej ukierunkowanej na rewaloryzację i ochronę zabytków,
  • skupianie wokół celów Fundacji twórców, artystów, uczonych i działaczy w kraju i zagranicą oraz udzielanie im pomocy w aktywizowaniu do działań na rzecz ochrony zabytków i promocji kultury i tradycji polskiej;
  • współpracę z wydziałami polskich wyższych uczelni zainteresowanymi tą problematyką oraz z polskimi instytucjami pełniącymi opiekę nad zabytkami;
  • włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków, poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą światową;
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • prowadzenie działalności charytatywnej, promocję i organizację wolontariatu,
  • wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji;
  • prowadzenie działań innowacyjnych oraz tworzenie sieci współpracy i konsolidacji środowiska na rzecz promocji regionu lubuskiego, promocji kultury i turystyki.


Realizując zadania statutowe – Fundacja współpracuje z organami administracji państwowej, z organami samorządów terytorialnych, ze służbami konserwatorskimi, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, instytucjami i organizacjami, z placówkami naukowymi i kulturalno – oświatowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami, a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą wspierać cele Fundacji.

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może współpracować z podmiotami zagranicznymi.